Nyhet

UR-robotar för landets största robotprojekt för gymnasieskolor

Innlandets länskommun i Norge, har verkligen tagit digitaliseringen och Industri 4.0 på allvar.

Skolrobotar från Universal Robots är en viktig del av den nya läroplanen.

Inköpet av dessa skolrobotar är en konsekvens av ämnesförnyelsen och införandet av nya läroplaner. Detta kommer att ge digitalisering och robotisering en ännu mer central roll i gymnasieskolan för yrkesutbildning.

– Vi känner oss privilegierade, eftersom vi har ett landsting som är måna om att skapa bra lärandesituationer för våra elever. Politikerna där har varit starka drivkrafter för att förse våra skolor med nödvändig kompetens och utrustning, säger yrkesutbildningschef Jørn Olav Bekkelund i Opplands länskommun

Digitalisering och robotisering är centralt för morgondagens arbetsmarknad.

Landstinget har under de senaste tolv månaderna godkänt köpet av 11 skolrobotar från Universal Robots. Dessa är nu fördelade på gymnasieskolorna i länet.

– Vi ser att innovation nu främst riktar sig mot digitalisering och robotisering, säger Bekkelund. – Då är det viktigt att våra skolor också kan ta vara på de möjligheter som ligger i det här. Och då inte bara inom Industri 4.0 och Bygg 4.0 utan även när det gäller vård- och omsorgsteknik. Digitaliseringen kommer också att leda till att till exempel vårdpersonal får nya uppgifter. Vi måste ge våra elever nya former av lärande för att de ska passa bra för morgondagens arbetsmarknad.

Förutom robotarna från Universal Robots har skolor även försetts med VR-glasögon, 3D-skanner och 3D-skrivare.

- Industri 4.0 är i full gång i gymnasieskolor i Oppland, avslutar Bekkelund.

Oppland är ett pionjärfylke i Norge när det gäller robotisering

Et av målene med denne satsingen på digitalisering og robotisering, er å få flere til å søke på fag- og yrkesopplæring. På dette området er Oppland tidlig ute, ifølge Cobotnor, som har levert alle 11 skolerobotene fra Universal Robots.

– Ja, dette er helt unikt, understreker daglig leder Espen Hansen i Cobotnor. – Så vidt jeg vet er dette det største robotprosjektet i skolesammenheng i Norge, og det største innkjøpet en fylkeskommune noensinne har gjort til sine videregående skoler.

De innkjøpte skolerobotene kan stå usikret i klasserommet, i motsetning til tradisjonelle industriroboter som av sikkerhetshensyn må gjerdes inn.  På robotene kan elevene gjøre all mulig integrasjon mot andre installasjoner og systemer som skolen råder over.

– Vi anser Innlandet som en viktig region for roboter, og vi synes det var godt gjort av Oppland fylkeskommune å satse så sterkt på dette området, påpeker Hansen. – Innkjøpsprosessen ble raskt gjennomført, og robotene fra Universal Robots ble kjapt rullet ut til skolene deres. Like etter var de i full gang med undervisningen på skolerobotene sine. Så Oppland har virkelig vært et foregangsfylke, mener vi.

Ett av målen med denna satsning på digitalisering och robotisering är att få fler att söka till yrkes- och yrkesutbildningar. I det här området är Oppland tidigt ute, enligt Cobotnor som har levererat alla 11 skolrobotar från Universal Robots.

– Ja, det här är helt unikt, understryker general manager Espen Hansen i Cobotnor. – Så vitt jag vet är det här det största robotprojektet i skolsammanhang i Norge, och det största köp en fylkeskommun någonsin gjort för sina gymnasieskolor.

De inköpta skolrobotarna kan stå osäkrade i klassrummet, däremot till traditionella industrirobotar som måste inhägnas av säkerhetsskäl. På robotarna kan eleverna göra all möjlig integration med andra installationer och system som skolan har till sitt förfogande.

– Vi ser Innlandet som en viktig region för robotar, och vi tycker att det var bra gjort av Opplands länskommun att satsa så starkt på robotarna. detta område, påpekar Hansen. – Inköpsprocessen slutfördes snabbt, och robotarna från Universal Robots rullades snabbt ut till deras skolor. Kort därefter var de i full gång med undervisning på sina skolrobotar. Så Oppland har verkligen varit ett pionjärlän, tror vi.